Regulamin świadczenia usług w Gabinecie PodoCare Podologia i Kosmetologia

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

1. Niniejszy regulamin, dalej zwany "Regulaminem Świadczenia Usług" określa zasady korzystania z usług podologicznych i kosmetologicznych, dalej zwanych "Usługa Podologiczna", "Usługi Podologiczne", "Usługa Kosmetologiczna" lub "Usługi Kosmetologiczne" świadczonych w Gabinecie Podocare mieszczącym się w Poznaniu, przy ulicy Warszawskej 51/3, który jest dalej zwany: "Podocare Podologia i Kosmetologia" prowadzonym przez Marię Rataj.

2. Przed przystąpieniem do dowolnej Usługi należy zapoznać się z treścią Regulaminu.

3. Przystąpienie do Usługi Podologicznej lub Kosmetologicznej jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

§ 2. Godziny otwarcia

1. Gabinet PodoCare Podologia i Kosmetologia otwarty jest w godzinach 12:00-20:00 od poniedziałku do środy oraz 9:00-17:00 od czwartku do piątku. Wizyty poza godzinami otwarcia Gabinetu są płatne dodatkowo 30% wartości świadczonej Usługi.

2. Zalecamy skontaktowanie się z recepcją pod numerem telefonu 725-868-735, ponieważ godziny pracy mogą ulec zmianie. Gabinet PodoCare zastrzega sobie prawo do zmian grafiku i godzin przyjęć ze względu na zdarzenia losowe, czy wizyty domowe.

3. Gabinet oferuje wizyty domowe.

§ 3. Klienci

1. Dokonać rejestracji oraz korzystać i uczestniczyć w wizycie w Gabinecie, podczas której wykonywana jest Usługa Podologiczna lub Kosmetologiczna może wyłącznie osoba pełnoletnia, dalej zwana "Klientem".

2. Dopuszcza się korzystanie z Usługi Podologicznej i Kosmetologicznej przez osoby niepełnoletnie, na takich samych zasadach jak osoby pełnoletnie, wyłącznie za uprzednią zgodą ich opiekuna, rodzica lub przedstawiciela ustawowego, wyrażoną przez rozpoczęciem Usługi.

3. Pracownik jest uprawniony do żądania w każdym czasie:
- przedłożenia stosownej zgody na piśmie,
- nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia lub celem potwierdzenia wyrażenia zgody lub do odmowy świadczenia Usługi.

§ 4. Pracownicy

1. Pracownik, dalej zwany "Pracownik" to osoba świadczące pracę na rzecz Gabinetu, wynikającą z zastosowania ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Pracownik to osoba przeszkolona do wykonywania danych zabiegów, posiadająca odpowiednie uprawnienie i kwalifikacje do ich wykonywania poparte doświadczeniem przystosowana do pracy na danym stanowisku.

3. Pracownik to osoba uprawniona do wykonania Usług Podologicznych i Kosmetologicznych.

4. Pracownik, przed przystąpieniem do Usługi, zobowiązany jest zapoznać Klienta z wymaganą dokumentacją oraz żądać od Klienta wyrażenia stosowanych zgód na piśmie przed przystąpieniem do Usługi, niezbędnych do wykonania Usługi.

5. Pracownik, przed przystąpieniem do realizacji Usługi obowiązany jest dysponować odpowiednio przygotowanym stanowiskiem pracy wyposażonym w materiały i narzędzia jednorazowe, materiały wielorazowe sterylne oraz sprzęt niezbędne do wykonania Usługi.

6. Pracownik odpowiedzialny jest za sprzęt, jego poprawność działania i użycia.

7. Pracownik zobowiązany jest do wykonania Usługi Podologicznej i Kosmetologicznej w sposób prawidłowy zgodnie z obowiązującymi procedurami i zgodnie ze sztuką zawodową zachowując przy tym odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne oraz przepisy BHP i PPOŻ.

8. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klient powinien niezwłocznie zgłosić właścicielowi Gabinetu.

§ 5. Rejestracja, rezygnacja, odwołanie Wizyty

1. Usługa Podologiczna i Kosmetologiczna świadczona jest wyłącznie w przypadku wcześniejszej rezerwacji wizyty - dalej zwana: "Wizytą", poza sytuacją wyjątkową, w której Klient może skorzystać z Usługi Podologicznej i Kosmetologicznej poza kolejnością, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

2. Wizyty w Gabinecie można umawiać poprzez telefoniczną rejestrację, dalej zwaną: "Rejestracja" od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 20:00, w soboty 9:00-14:00, a także portal Booksy oraz media społecznościowe.

3. Klienci rejestrowani są zgodnie z grafikiem obowiązującym w Gabinecie Podocare Podologia i Kosmetologia.

4. W sytuacji, gdy okaże się, że grafik obowiązujący w Gabinecie jest w całości zapełniony, Klient może zostać wpisany na listę rezerwową co oznacza, że będzie mógł skorzystać z Usługi w sytuacji, w której Klient, który dokonał wcześniejszej Rezerwacji i został umówiony na Wizytę, odwoła Wizytę lub z innych przyczyn Wizyta zostanie anulowana.

5. Podczas Rejestracji pracownik Gabinetu w celu oszacowania czasu trwania Usługi Podologicznej lub Kosmetologicznej może dokonać wstępnego wywiadu dotyczącego problemu z jakim zgłasza się Klient.

6. Podczas Rejestracji pracownik Gabinetu może poprosić o podanie danych takich jak imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz wiek Klienta.

7. W określonych przypadkach Klient może zostać poproszony o przesłanie na adres e-mailowy: podocare.poznan@gmail.com lub pod numerem telefonu 725-868-735 zdjęcia stopy lub jej części.

8. Dzień przed umówionym terminem Wizyty, Klient otrzymuje automatyczną wiadomość tekstową SMS, wygenerowaną przez portal Booksy, z przypomnieniem o Wizycie.

9. Na Wizytę Klient powinien stawić się w Gabinecie w dniu wizyty, nie wcześniej niż na około 5-10 minut przez umówionym terminem Wizyty.

10. Gabinet PodoCare Podologia i Kosmetologia zastrzega, że ustalona godzina Wizyty może ulec nieznacznej zmianie. Jeżeli przesunięcie w godzinie Wizyty wynika z przyczyn niezależnych od Gabinetu i trwa dłużej niż 15 minut, Klienci zapisani na Wizyty, w miarę możliwości zostaną poinformowani o przesunięciu terminu Wizyty.

11. Gabinet zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Usługi, jeżeli Klient spóźni się na Wizytę co najmniej 15 minut od terminu umówionej Wizyty. Jeśli jednak Klient powiadomi o spóźnieniu na Wizytę Gabinet, a on wyrazi zgodę na późniejsze rozpoczęcie Usługi z zastrzeżeniem, że w takim przypadku może ona ulec skróceniu, wizyta może się odbyć. Cena takiej skróconej wizyty nie ulega zmianie wraz ze skróceniem czasu zabiegu z powodu spóźnienia.

12. Nieprzystąpienie do Wizyty przez Klienta bez uprzedniego odwołania Wizyty, lub zmiana terminu Wizyty, na krócej niż 24 godziny przed umówionym terminem uprawnia Gabinet do obciążenia Klienta kosztami w wysokości 80% wartości niewykonanej Usługi, doliczanymi do wartości kolejnej Wizyty. Dotyczy także zdarzeń losowych.

13. Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania Wizyty na co najmniej 24 godziny przez terminem rozpoczęcia Wizyty. W takim wypadku Gabinet zaproponuje nowy termin Wizyty. Zasada odwoływania wizyt obowiązuje zarówno klientów, jak i specjalistów/pracowników i dotyczy także zdarzeń losowych.

14. Gabinet nie udziela konsultacji i porad telefonicznych podczas rejestracji telefonicznej. Klient jest konsultowany wyłącznie podczas umówionej Wizyty.

15. Klient ma prawo odwołać lub przełożyć Wizytę najpóźniej na 24 godziny przed zaplanowaną Wizytą. W przypadku umówionej Wizyty po dniach wolnych np. w poniedziałek lub inny dzień następujący po święcie skutecznej rezygnacji z Wizyty można dokonać wysyłając wiadomość tekstową SMS na podany numer telefon : 725-868-735.

§ 6. Świadczenie usług i przebieg wizyty

1.Zakres Usług Podologicznych świadczonych przez Gabinet PodoCare Podologia i Kosmetologia dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.podocare.com.pl

2. Usługi Podologiczne i Kosmetologiczne wykonywane w Gabinecie wykonywane są przez specjalistów, posiadających doświadczenia zawodowe oraz umiejętności potrzebne do wykonania Usług.

3. Na pierwszej Wizycie Klient obowiązany jest do wypełnienia tzw. "Karty wywiadu podologicznego lub kosmetologicznego", na której podstawie zostanie przeprowadzony wywiad z Klientem.

4. Przed przystąpieniem do Usługi Klient ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją dostarczoną przez pracownika udzielić informacji o swoim stanie zdrowia, przebytych i obecnych chorobach oraz trybie życia, wypełnić stosowne dokumenty zgodnie z prawdą oraz wyrazić zgodę na wykonanie Usługi.

5. Klient przed rozpoczęciem Usługi ma obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Usługi.

6. Pracownik ma prawo odmówić wykonania Usługi, jeśli obecny stan zdrowia Klienta jest przeciwwskazaniem do jego wykonania.

7. Po przeprowadzeniu wywiadu specjalista przedstawi Klientowi plan terapii oraz wstępną wycenę Usługi Podologicznej lub Kosmetologicznej.

8. W przypadku dwukrotnego odwołania lub przełożenia tej samej wizyty Gabinet zastrzega sobie prawo do pobierania zadatku w wysokości 50% od wartości zaplanowanej Usługi (płatnego do 24 h po umówieniu wizyty) lub ma prawo do zablokowania możliwości umawiania się Klienta na kolejne Usługi.

§ 7. Płatność za usługi

1. Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty za wykonane Usługi. Szczegółowy Cennik dla poszczególnych Usług Podologicznych i Kosmetologicznych znajduje się w Gabinecie, na stronie internetowej Gabinetu pod adresem: www.podocare.com.pl oraz mediach społecznościowych.

2. Gabinet PodoCare Podologia i Kosmetologia akceptuje takie formy płatności jak gotówka, karta płatnicza, blik oraz bon podarunkowy.

3. Zapłata za Usługi Podologiczne i Kosmetologiczne następuje po odbytej Wizycie, za wyjątkiem przypadków określonych niniejszym Regulaminem, za które Klient zobowiązany jest uiścić całość lub część opłaty przed wykonaniem Usługi Podologicznej i Kosmetologicznej lub w przypadkach płatności za Usługę Podologiczną i Kosmetologiczną pomimo jej niewykonania z uwagi na okoliczności leżące po stronie Klienta.

§ 8. Reklamacje

1. Klient po wykonanej Usłudze ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od jej wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Usługi. Składając Reklamację Klient zobowiązany jest opisać stan faktyczny oraz wskazać przyczyny zgłoszenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać przez Klienta złożona osobiście w Gabinecie lub pisemnie na adres e-mail: podocare.poznan@gmail.com. Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej, danych osobowych, daty i rodzaju wykonanej Usługi oraz opisu.

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od otrzymania Reklamacji. W tym terminie Klient zostanie powiadomiony o zasadności lub braku podstaw do uznania ją za zasadną.

4. W przypadku uznania Reklamacji za zasadną Klientowi przysługuje nieodpłatna usługa korygująca w Gabinecie PodoCare Podologia i Kosmetologia lub zwrot kosztów wykonanej Usługi.

5. W przypadku kwestionowania Usługi zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną Usługę - w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości.

6. Reklamacja nie obejmuje powikłań takich jak: ból, krwiak, krwawienie po zabiegu, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane preparaty- jeżeli objawy te związane są z wykonaną Usługą lub wiążą się z indywidualnymi predyspozycjami Klienta.

§ 9. Odpowiedzialność

1. Klienci odpowiadają w pełnej wysokości za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Gabinetu PodoCare Podologia i Kosmetologia. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich opiekunowie, rodzice lub ustawowi przedstawiciele.

2. Gabinet PodoCare Podologia i Kosmetologia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w Gabiniecie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient zobowiązany jest zatrzymać przy sobie.

3. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonane Usługi po stronie Gabinetu PodoCare Podologia i Kosmetologia.

4. Gabinet ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Usługi przez Pracowników.

5. Gabinet PodoCare Podologia i Kosmetologia nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Usługi wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

6. Klient zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zaleceń, które zostały udzielone mu podczas wykonywanego zabiegu.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Gabinetu PodoCare Podologia i Kosmetologia zobowiązane są przestrzegać całkowitego zakazu palenia wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych oraz całkowitego zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.

2. Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu oraz do Cennika Gabinetu PodoCare Podologia i Kosmetologia.

3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług powinny zostać w pierwszej kolejności rozwiązane polubownie.

4. Niniejszy Regulamin został zaktualizowany dnia: 01.10.2023.

5. Aktualnie obowiązujący Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.podocare.poznan.pl oraz w Gabinecie PodoCare Podologia i Kosmetologia.

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie regulaminu:
Maria Rataj
Osoba odpowiedzialna za aktualizacje regulaminu:
Maria Rataj

Polityka prywatności - RODO

Szanowni Państwo, mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi w związku z obowiązywaniem od 25 maja br. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "RODO") a w szczególności art. 13 i 15 RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Maria Rataj prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PodoCare Podologia i Kosmetologia Maria Rataj, znajdującą się przy ulicy ul. Warszawska 51/3, 61-028 Poznań.

2. Przekazane dane osobowe są przetwarzane na potrzeby świadczenia na Państwa usług w ramach prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

3. Administrator zawiadamia, że nie planuje przekazywać danych osobowych innym odbiorcom, z zastrzeżeniem, że w przypadku przekazania danych na potrzeb wystawienia dokumentów księgowych dane mogą być przekazane podmiotowi obsługującemu Administratora pod względem księgowym, z którym Administrator zawrze umowę gwarantującą ochronę danych w stopniu nie mniejszym niż przez Administratora.

4. Administrator nie planuje przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5. Przekazane dane osobowe Administrator będzie przetwarzał do czasu realizacji umowy, oraz przez okres w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń wynikających z wiążącego strony stosunku umownego.

6. Zgodnie z art. 15 rozporządzenia RODO, ma Pani/Pan prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są dane Pani/Pana dotyczące, a w razie potwierdzenia - prawo do uzyskania dostępu do danych oraz następujących informacji:
· cele przetwarzania,
·kategorie odnośnych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostaną ujawnione (w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych),
· w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych, a gdy nie jest możliwe - kryteria ustalania tego okresu,
· o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
· o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Ma Pani/Pan również prawo do kopii danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. Za wszelkie kolejne kopie Administrator może pobrać opłaty wynikające z kosztów administracyjnych.

8. Zgodnie z art. 16 rozporządzenia RODO, ma Pani/Pan prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, albo uzupełnienia niekompletnych danych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

9. Zgodnie z art. 17 rozporządzenia RODO, ma Pani/Pan prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych, a administrator ma obowiązek je usunąć bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi choćby jedna z okoliczności:
· dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone,
· osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania,
· osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 rozporządzenia RODO wobec przetwarzania (sprzeciw osoby zainteresowanej z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją) i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba ta wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 rozporządzenia RODO (sprzeciw osoby zainteresowanej wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego),
· dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie polskim,
· dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

10. Zgodnie z art. 18 rozporządzenia RODO, ma Pani/Panprawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania, gdy:
· kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić ich prawidłowość,
· przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
· administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
· wniosła Pani/ wniósł Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 rozporządzenia RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw pańskiego sprzeciwu.

11. Zgodnie z art. 21 rozporządzenia RODO, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Pani/a danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub d (chodzi o przetwarzanie danych w celu wykonania zadania w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej, albo w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora bądź strony trzeciej), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

12. Administrator prowadzi z Panią/Panem korespondencję w zakresie praw określonych w pkt 7-11 niniejszej informacji w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.
· Administrator udziela informacji na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach - elektronicznie, o ile innymi sposobami da się potwierdzić Pani/Pana tożsamość.
· Administrator ułatwia Pani/Panu wykonywanie wskazanych praw.
· Administrator udziela Pani/Panu informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu miesiąca, a w razie potrzeby - z uwagi na skomplikowany charakter pańskiego żądania - może ten termin wydłużyć o kolejne 2 miesiące, informując o tym Panią/Pana w ciągu 1 miesiąca od zgłoszenia żądania podając przyczynę opóźnienia.
· Jeżeli swoje żądanie w zakresie wskazanych praw złoży Pani/Pan elektronicznie, Administrator przekaże Pani/Panu informacje w miarę możliwości elektronicznie, chyba że zażąda Pani/Pan innej formy.
· Jeżeli Administrator nie podejmie działań w związku z Pani/Pana żądaniem w zakresie wskazanych praw, ma obowiązek zawiadomić Panią/Pana o tym niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od otrzymania żądania, podając powody milczenia oraz informację o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego i skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
· Administrator udziela informacji i podejmuje działania w zakresie wskazanych praw co do zasady nieodpłatnie. Jeżeli Pańskie żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczność, Administrator może:
a) pobrać opłatę, uwzględniając koszty administracyjne, albo
b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
Zgodnie z art. 77 rozporządzenia RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza rozporządzenie RODO.